Skip to content Skip to navigation

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene leveringsvoorwaarden van Happy Syrup.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Happy Syrup, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of factuur verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en hier mee akkoord te gaan.

Happy Syrup behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen hebben betrekking op elke offerte, contract of overeenkomst die na de wijziging opgesteld wordt. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 4 december 2013.

Aanbiedingen en acceptaties

Alle offertes en prijsopgaven door Happy Syrup zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgaven van Happy Syrup blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Happy Syrup.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Happy Syrup zijn pas geldig wanneer deze schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Syrup niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

E-mail geldt als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Uitvoering van de overeenkomst

Happy Syrup zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien Happy Syrup dit nodig acht heeft Happy Syrup het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Happy Syrup aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Happy Syrup zijn bezorgd. Zo niet, heeft Happy Syrup het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hieruit veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

De aanlevering van nodige gegevens gebeurt onder een vorm opgesteld door Happy Syrup. Indien deze gegevens onder een andere vorm aangeleverd worden, kan Happy Syrup extra kosten aan de opdrachtgever aanrekenen voor het converteren.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Happy Syrup de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Duur en beëindiging

Happy Syrup heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

Levering en levertijd

Happy Syrup gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Happy Syrup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Happy Syrup niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Betaling

Op elke factuur staat een vervaldatum. Indien de opdrachtgever de factuur niet voor deze datum betaald heeft, wordt door Happy Syrup een aanmaning tot betaling verstuurd en behoudt Happy Syrup zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken tot de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen na de aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij uiterlijk binnen twee weken na facturering Happy Syrup hiervan op de hoogte te stellen. Happy Syrup zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Happy Syrup heeft voldaan.

Betalingen moeten altijd via overschrijving gebeuren. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Copyright

Al het door Happy Syrup vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Happy Syrup niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeld door Happy Syrup.

De eigendom van door Happy Syrup verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Happy Syrup, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Happy Syrup hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Happy Syrup gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.

Happy Syrup behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

De opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van alle aangeleverde teksten, afbeeldingen, foto’s en geluids- en videofragmenten.

Aansprakelijkheid

Happy Syrup is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook.

Voor zover Happy Syrup bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en goederen van derden, kan Happy Syrup op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.

Happy Syrup is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Happy Syrup wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Happy Syrup aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient Happy Syrup schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opdrachtgevers’ gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is deze volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte schade die door Happy Syrup geleden is.

Happy Syrup is niet aansprakelijk voor enig verlies van data. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het back-uppen van de data van de opgeleverde website.

Bezwaren

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken of bezwaren aan de geleverde producten te melden aan Happy Syrup, waarna Happy Syrup deze gebreken in de mate van het mogelijke zal proberen te verhelpen. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in de geleverde producten/diensten wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

Overige

Happy Syrup zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Happy Syrup.

Happy Syrup is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Happy Syrup heeft het recht om zijn bedrijfsnaam te vermelden op afgeleverde producten, tenzij anders overeengekomen.

Indien de prijzen van de leveranciers van Happy Syrup wijzigen tussen de datum van de offerte en de datum van de factuur, mag Happy Syrup zijn prijzen aanpassen.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Happy Syrup en de opdrachtgever in overleg nieuwe afspraken maken.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Happy Syrup met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Happy Syrup beslissend.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Leuven.

Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website http://www.happysyrup.be.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Onderhoudscontract website

Wanneer er een onderhoudscontract afgesloten wordt tussen de opdrachtgever en Happy Syrup, wordt hieronder verstaan: het aanpassen van de teksten, afbeeldingen en foto’s. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website.

Na de afloop van het onderhoudscontract zal Happy Syrup automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen.

Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij deze herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.

Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Goedkeuring ontwerp

Bij het ontwerpen van een nieuwe website, grafisch product of drukwerk maakt Happy Syrup eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Happy Syrup. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Happy Syrup ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van een reactie gaat Happy Syrup over tot het voltooien van het volledige product.

Door Happy Syrup gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt. Websites worden enkel geleverd via FTP. Grafisch werk en drukwerk wordt via FTP of e-mail geleverd.

Happy Syrup is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. Dit geldt ook voor inhoud die de opdrachtgever zelf op zijn website plaatst.